Generalforsamlingen har den 29. marts 2011 vedtaget nye vedtægter.

Generalforsamlingen har den 23. april 2013 vedtaget vedtægtsændringen til følgende

Generalforsamlingen har den 26. marts 2019 vedtaget vedtægtsændringer til følgende

 

Vedtægter

Love for Ørbæk L’hombreklub

§ 1. Klubbens hjemsted.

Klubben er stiftet den 10. januar 1959. Dens hjemsted er Nyborg Kommune

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens formål er at øge interessen for l’hombre-spillet og at afholde klubturneringer for klubbens medlemmer.

Klubben er medlem af Dansk L’hombre Union og Fyns L’hombre Union, og medlemmerne kan deltage i disses turneringer.

§ 3. Medlemskab.

Enhver, der har interesse i l’hombrespillet, kan optages som medlem.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, samt æresmedlemmer, der er kontingentfrie, er stemmeberettigede og valgbare.

Udmeldelse sker til formanden. Hvis et medlem er i restance og ikke betaler efter påkrav, kan vedkommende slettes af medlemslisten.

§ 4. Klubbens daglige ledelse

Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, således at der i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede

§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes ved bekendtgørelse over for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig begæring af mindst 25 % af medlemmerne. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter begæringen. I begæringen skal anføres, hvad der ønskes behandlet.

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab fremlægges.
 5. Bestyrelsens orientering om kommende sæsons kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af:
  1. Bestyrelse: lige år 3 medlemmer – ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer.
  2. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
  3. 1 bilagskontrollant for 1 år.
  4. 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
 8. Eventuelt.

Såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker skriftlig afstemning skal afstemningen afholdes skriftligt.
Ved kampvalg skal der altid afholdes skriftlig afstemning.

§ 6. Regnskab.

Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

Klubbens likvide midler skal – ud over en mindre kassebeholdning til betaling af daglige udgifter – indsættes på konto i et pengeinstitut.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere medlem af bestyrelsen i forening. Ved optagelse af lån og ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

§ 8. Vedtægtsændringer

Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 9. Klubbens opløsning.

Klubben kan kun ophæves, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning, men stemmeantallet ikke er tilstrækkeligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel med dette ene punkt på dagsordenen. Opløsning kan herefter finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Klubbens aktiver overdrages til Fyns L’hombre Union efter opløsning.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2013

Ændringer vedtager på generalforsamlingen den 26. marts 2019