Privatlivspolitik for Ørbæk L’hombreklub 15. maj 2018

Udfærdiget på baggrund af EU’s persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018

 

Ørbæk L’hombreklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ørbæk L’hombreklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

 

Kontaktperson: Heidi Storgaard

Adresse: Kappendrupvej 12, 5550 Langeskov

CVR: 37 89 02 43

Telefonnr.: 24644071

Mail: info@lundshuset.dk

Website: orbaklhombreklub.dk

 

Behandling af personoplysninger:

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og

    e-mailadresse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 •       Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 •       At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 •       Behandling efter lovkrav
 •       Behandling med samtykke

 

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 •      Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 •      Som led i foreningens kortspilsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 •      Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 •     Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 •      Udøvelse af L’hombre spillet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 •       Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 •       Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 •      Afholdelse af sociale arrangementer, kortspilsaftner aktiviteter samt andre aktiviteter
 •      Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

         

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med kortspilsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om underviser i relevant omfang til organisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller underviser eller som lønnet leder eller underviser:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 •       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede ledere og undervisere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 •      Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og undervisere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 •     Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 •     Retten til indsigt i egne personoplysninger
 •     Retten til berigtigelse
 •     Retten til sletning
 •     Retten til begrænsning af behandling
 •     til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 •     Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.